alexgvozdev: (Default)
[personal profile] alexgvozdev
Оригинал взят у [livejournal.com profile] endryx в УВАГА!!! Терміново!!!
Для Оксани МАКАР (18-ти річна дівчинка яка постраждала від рук мажорів-гвалтівників ) зараз необхідна донорська кров, група не має значення !!!
Обласна станція переливання крові - м.Миколаїв, провулок Радіо, 2 тел.: (051) 467201 
Вказати обов’язково для Оксани МАКАР! 

ПРИ СОБІ НЕОБХІДНО МАТИ ПАСПОРТ!

Мати дівчини просить про допомогу всіх небайдужих!
Зараз потрібні кошти на лікування та операції, мати одиначка не має таких коштів.
Всім, хто може допомогти дівчині у цій біді, повідомляємо-
телефон Матері: 095 047 32 75 та номер банківської картки, відкритої в Приват-банку на ім'я її матері Суровіцкої Тетяни Романівни: 6762462057463702. Призначення платежу - поповнення картки...From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2013

S M T W T F S
 123456
78 910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 10:27 am
Powered by Dreamwidth Studios